คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพาProcedures for obtaining research ethics in humans Burapa university

ขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม–>กองบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

Procedures for obtaining research ethics in humans Burapa university

more details–>Research and Inovation Administration Division

th