คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ข้อมูลสถานที่ฝึกงาน คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

คำชี้แจงสำหรับเลือกหน่วยงานฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1. ให้นิสิตศึกษาข้อมูลหน่วยงานที่สนใจ และการเดินทาง ก่อนตัดสินใจเลือก
2. นิสิตต้องเข้าระบบโดยใช้ Email (……รหัสนิสิต…@ go.buu.ac.th) และกรอกรายละเอียดส่วนบุคคล พร้อมเลือกรหัสหน่วยงานที่ต้องการ ดังเอกสารเเนบ–>สถานที่ฝึกงาน
3. นิสิตสามารถเลือกหน่วยงานได้เพียง 1 หน่วยงาน เท่านั้น
4. นิสิตสามารถเลือกหน่วยงานที่ต้องการฝึกงานได้ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 6.00 น. – วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 23.59 น. ตามลิ๊งค์
5. หรือ  QRcode qr-code
 

หมายเหตุ : กรณีนิสิตต้องการไปฝึกงาน หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ระบุในรายการดังกล่าว
กรุณาติดต่อ ว่าที่ร.ท.จิรเมธ จุลวิเชียร (พี่กอล์ฟ) 089-0950626 (ในเวลาราชการ)
ณ งานกิจการนิสิต คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ เป็นรายบุคคล
 
สถานที่ฝึกงาน_001 สถานที่ฝึกงาน_002 สถานที่ฝึกงาน_003 สถานที่ฝึกงาน_004 สถานที่ฝึกงาน_005 สถานที่ฝึกงาน_006 สถานที่ฝึกงาน_007 สถานที่ฝึกงาน_008 สถานที่ฝึกงาน_009 สถานที่ฝึกงาน_010 สถานที่ฝึกงาน_011 สถานที่ฝึกงาน_012 สถานที่ฝึกงาน_013 สถานที่ฝึกงาน_014 สถานที่ฝึกงาน_015
th