คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

คู่มือผู้เข้าสอบเพื่อวัดความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

 

1538382755_BUUCETU_PIC1

           ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยบูรพาจึงออกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิต ระดับปริญญาตรี เพื่อใช้ในการสำเร็จการศึกษา พ.ศ.2560  โดยกำหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาในการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ ก่อนสำเร็จการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย

           ทางสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้จัดทำคู่มือผู้เข้าสอบเพื่อวัดความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีโดยภายในมีรายละเอียด สถานที่ในการจัดทดสอบ ตัวอย่างข้อสอบส่วนการอ่านและข้อสอบส่วนการฟัง เกณฑ์การให้คะแนน ขั้นตอนในการสมัครสอบ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบและการรายงานผลสอบ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมของคู่มือสามารถอ่านได้ตามเอกสารของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพาตามลิ๊งค์นี้–> คู่มือผู้เข้าสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

หรือสามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่เวปไซต์ของสถาบัน–>http://li.buu.ac.th/

 

 

th