คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ประกาศการรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัย Announcement of receipt of research grants

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยให้กับคณาจารย์นักวิจัยและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการสร้างผลงานวิจัย และเสริมสร้างศักยภาพในการวิจัย โดยมีประกาศ 2 เรื่อง ดังนี้
1. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานในส่วนต่างๆ (R2R, Routine to Research) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Linkด้านล่างนี้

http://research.buu.ac.th/web2015/?p=1988

Burapha University Funding for research funding from the Research and Development Fund Burapa university To promote and support research for faculty, researchers, and academic support personnel in the creation of research results. The research has two main subject:

1. Announcement of Burapha University on receiving the research subsidy proposal, aiming at 3 researches and innovations for the establishment of basic knowledge of the country from Research and Development Fund Burapa university Fiscal Year 2019
 
2. Burapha University Announcement on the receipt of research grants To support the development of the work (R2R, Routine to Research) of academic support personnel. From Research and Development Fund Fiscal Year 2019
 
For more information, please refer to the link below.
 
th