คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ประจำปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลดเอกสารแนบซึ่งมารายละเอียดดังนี้ 

1. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

2.แบบยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม

3.หนังสือสือยินยอมจากผู้ปกครอง

4.ระเบียบแนวปฎิบัติการเข้าค่ายฯ

5.หนังสือรับทราบระเบียบแนวปฎิบัติการเข้าค่ายฯ

6.กำหนดการเข้าค่าย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบเข้าค่ายสอวน

th