คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualify Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualify Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ–>ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบQE-2560

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบQE-2560-_001 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบQE-2560-_002

 

 

th