คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualify Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualify Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ–>ประกาศผลสอบ-QE-ครั้งที่-2-2560

 

ประกาศผลสอบ-QE-ครั้งที่-2-2560_001

th