คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ประกาศ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประเภททุนวิจัยทั่วไป

ประกาศ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประเภททุนวิจัยทั่วไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ—>ประกาศทุนวิจัยสายสนับสนุน62

 

ประกาศทุนวิจัยสายสนับสนุน62_001 ประกาศทุนวิจัยสายสนับสนุน62_002 ประกาศทุนวิจัยสายสนับสนุน62_003

th