คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

รับสมัครคัดเลือกนิสิตดีเด่นคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2562

    ด้วยคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนานิสิตในทุกด้าน ทางมหาวิทยาลัยจึงมีการจัดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตดีเด่น ปี 2562 ขึ้นในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 64 ปี ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562

    ทางคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตดีเด่นคณะภูมิสารสนเทศศาสตร ประจำปี 2562 สามารถดูรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ –> ประกาศ เกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกนิสิตดีเด่น 2562

นิสิตที่สนใจสามารถกรอกแบบประวัติของตนได้ตามแบบฟอรม์พร้อมติดรูปถ่ายให้ครบถ้วน–>แบบกรอกประวัตินิสิตดีเด่น 2562 (นิสิตจะต้องไม่สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 )

สามารถส่งเอกสารและโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ – ว่าที่ ร.ท. จิรเมธ จุลวิเชียร เบอร์โทร 089-0950626

 

ประกาศ เกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกนิสิตดีเด่น 2562_001 ประกาศ เกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกนิสิตดีเด่น 2562_002

 

แบบกรอกประวัตินิสิตดีเด่น 2562_001 แบบกรอกประวัตินิสิตดีเด่น 2562_002 แบบกรอกประวัตินิสิตดีเด่น 2562_003 แบบกรอกประวัตินิสิตดีเด่น 2562_004

 

th