คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ประกาศรับสมัครอาจารย์เพื่อรับทุนโครงการอุดหนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก

ด้วย คณะภูมิสารสนทศศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครอาจารย์ประจำคณะภูมิสารสนทศศาสตร์ เพื่อรับทุนโครงการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ ทุน  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสาร—>เอกสารรับสมัครอาจารย์เพื่อรับทุนฯ

th