คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรีจากภาคพิเศษไปเป็นภาคปกติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

pdf

th