คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

หลักเกณฑ์การเลือกกลุ่มวิชาในวิชาเอกเลือกของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

ประกาศ-หลักเกณฑ์การเลือกกลุ่มวิชาในวิชาเอกเลือก

 

th