คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

เล่มหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

เล่มหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หลักสูตรวท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปรับปรุง2564

th