คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

แจ้งปฏิทินการอบรมและการสอบสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑Schedule of Seminars and Exams for Graduates of Academic Year 2016

ด้วยบัณฑิตวิทยาบลัยได้จัดทำปฏิทินการอบรมและการสอบ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบถึงกำหนดการอบรมและการสอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ–>calendar

 

63313 63314 63315

The Graduate School has a calendar of training and exams. For graduate students Burapa university Both in Thai and English. To be used for public relations, graduate students are informed of the training and exam schedule. Details are attached–>calendar

 

63313 63314 63315

th