คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์การกระจายตัวของร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน

ณรงค์ พลีรักษ์, กฤษณะ อิ่มสวาสดิ์, ภาสิรี ยงศิริ, พิชิตพร ผลเกิดดี

คำสำคัญ

ร้านจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, การกระจายตัว, เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

วันที่เผยแพร่
5 เมษายน 2561
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและคำนวณความหนาแน่นและการกระจายตัวของร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในระยะทง 300 และ 500 เมตร จากขอบเขตมหาวิทยาลัยบูรพา การเก็บข้อมูลและการทำแผนที่ร้าน
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้เครื่อง GPS และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (geographic information
system, GIs) ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแลกอฮอล์ที่ตั้งอยู่รอบมหาวิทยาลัยบูรพาแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ร้าน
ขายของชำ ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร และผับ บาร์ และอื่น ๆ โตยในระยะทาง 300 และ 500 เมตร มีจำนวน 95
และ 166 ร้าน ตามลำดับ โตยประเภทที่พบมากที่สุด คือ ร้านขายของชำ ซึ่งมีจำนวน 47 และ 79 ร้าน ในระยะทาง
300 และ 500 เมตร ตามลำดับ และแต่ละระยะทางมีความหนาแน่นของร้านจำหน่ายแลกอฮอล์เท่ากับ 48.22
และ 65.61 ร้าน ต่อตารางกิโลเมตร ในขณะที่รูปแบบการกระจายตัวของร้านเป็นแบบกลุ่ม (clustered) ทั้งใน
ระยะทาง 300 และ 500 เมตร จากขอบเขตมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยสามารถช้เป็นแนวทางในการกำหนดการตั้ง
ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ตัวอย่าง เช่น การออกใบอนุญาตจำหน่ายสุรา โดย
จะไม่อนุญาตให้ตั้งร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแลกอฮอล์นระยะทาง 300 เมตร จากสถานศึกษา นอกจากนี้ยังสามารถ
นำไปใช้ในการวางแผนและกำหนดซนนิ่งร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี ได้
th