คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ผลกระทบของธุรกิจโรงแรม จากการผันแปรสภาพภูมิอากาศ บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย โดยบูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและแบบจำลองพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ

ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน

รุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์, กฤษนัยน์ เจริญจิตร

คำสำคัญ

ธุรกิจโรงแรม, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, การผันแปรสภาพภูมิอากาศ, ภูมิสารสนเทศ, ภาคตะวันออกของประเทศไทย

วันที่เผยแพร่
28 กันยายน 2561
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแผนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบไปด้วยแผนที่เสี่ยงต่อ
การกัดเซาะชายฝั่ง แผนที่เสี่ยงต่อฝนตกหนักในฤดูมรสุม และแผนที่เสี่ยงเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย และ 2) ประเมินผลกระทบ
ของธุรกิจโรงแรมจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธีระหว่างการประยุกต์เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ แบบจ าลองศักยภาพเชิงพื ้นที่และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยได้ท าการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากโรงแรม
ที่ถูกประเมินในพื ้นที่เสี่ยงภัยพิบัติระดับสูงสุดของแต่ละประเภท จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 109 โรงแรม ในการประเมินผล
กระทบของธุรกิจโรงแรมภายใต้สภาวะการเกิดภัยพิบัติที่เชื่อมโยงต่อการผันแปรสภาพภูมิอากาศของภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่าบริเวณที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่ง มีความยาวการกัดเซาะประมาณ 217 กิโลเมตร พื ้นที่เสี่ยง
ฝนตกหนักในฤดูมรสุมระดับสูงมีพื ้นที่ประมาณ 1,076 ตารางกิโลเมตร และพื ้นที่เสี่ยงอุกภัยระดับสูง มีพื ้นที่ประมาณ 993
ตารางกิโลเมตร เมื่อวิเคราะห์ผลกระทบของธุรกิจโรงแรมแถบชายฝั่งทะเลตะวันออก จากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ พบว่า
โรงแรมกลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในฤดูมรสุมมากที่สุด (𝑥̅= 3.05) รองลงมาเป็ น ผลกระทบจากการกัดเซาะ
ชายฝั่ง (𝑥̅= 2.42)และอันดับสุดท้ายเป็ น ผลกระทบจากอุทกภัย (𝑥̅= 2.27) โดยข้อมูลจากผลการศึกษาและการประยุกต์
ภูมิสารสนเทศและการวิจัยเชิงปริมาณสามารถเป็ นเครื่องมือที่เปี่ ยมประสิทธิภาพและน าไปประยุกต์หาแนวทางการปรับตัว
ด้านการตลาดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการผันแปรสภาพภูมิอากาศในแถบชายฝั่งทะเลตะวันออก
ของประเทศไทย
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
th