คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ตรวจวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกหลังแผ่นดินไหว Tarlay ขนาด Mw 6.8 ปี 2011 ด้วยเทคนิค Time-Series inSARCoseismic and Postseismic Displacement of 2011 Mw 6.8 Tarlay Earthquake, Myanmar using InSAR Techniques and Inversion Analysis

ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
Pattama Phodee, Itthi Trisirisatayawong and Anuphao Aobpaetปัทมา พอดี, อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์, อนุเผ่า อบแพทย์
คำสำคัญ
Tarlay earthquake, Nam Ma Fault, coseismic motion, postseismic motion, inversion, InSAR, Coulomb stress change.Tarlay earthquake, Nam Ma Fault, coseismic motion, postseismic motion, inversion, InSAR, Coulomb stress change
วันที่เผยแพร่
30 April 201530 เมษายน 2558
บทคัดย่อ
In this study, we investigate the March 24th, 2011 Mw=6.8 Tarlay earthquake, Myanmar using InSAR and inversion analysis. We firstly invert InSAR coseismic displacement from our previous study. The inversions for fault parameters are carried out in both Single and Multi-patch model. The coseismic slip of 2.5 meters from Single-patch solution is then combined with long-term slip rate from geomorphological study, resulting in an estimate of 1,040-4,160 years recurrence period. Then, coulomb stress changes on nearby faults in northern Thailand are calculated. It is found that stress in western and middle segments of Mae Chan fault decreases significantly while stress increase in eastern segment of Mae Chan, Mae Ing and Chiang Kham fault. Finally, the results from PSInSAR of 29 Radarsat-2 images reveal postseismic displacement rates between -24.4 to 34.5 millimeters per year.
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
เกี่ยวกับงานวิจัย

ENGINEERING JOURNAL Volume 19 Issue 2
Received 16 July 2014
Accepted 1 December 2014
Published 30 April 2015
Online at http://www.engj.org/
DOI:10.4186/ej.2015.19.2.157

th