คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ดร.ภาณุพงศ์ บรรเทาทุกข์

th