คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

อาจารย์ กฤษณะ อิ่มสวาสดิ์

th