คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชิตพร ผลเกิดดี

th