คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ระดับปริญญาตรี

หน้าแรก >> หลักสูตร >> ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

รับรองโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565

th