คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

รับรองโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Geography and Geoinformatics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Geography and Geoinformatics)

อักษรย่อภาษาไทย วท.บ. (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Geography and Geoinformatics)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ : เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา : รับนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น : เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์)

รายละเอียดเพิ่มเติม

th