คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ระดับบัณฑิตศึกษา

หน้าแรก >> หลักสูตร >> ระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์

รับรองโดย สกอ. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 (หนังสือ ที่ ศธ 0506(2) / 2335 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 )

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

รับรองโดย สกอ. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 (หนังสือ ที่ ศธ 0506(2) / 2335 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 )

th