คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

สายตรงคณบดี

สอบถาม ปัญหา ร้องเรียน เกี่ยวกับคณะ การบริหารงาน และเรื่องอื่น

    ข้อมูลทั้งหมดจะเก็บเป็นความลับไม่นำไปเปิดเผย
    ตามนโยบาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร

    คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
    th