คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ปฏิทินกิจกรรม

หน้าแรก >> ข่าวสารกิจกรรม >> ปฏิทินกิจกรรม

คำชี้แจง

ข้อที่ 1. คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1 ผู้สมัครมีอายุ 16 -19 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552)

1.2 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และจังหวัดนครนายก

ข้อที่ 2. การรับสมัครสอบคัดเลือก

>> รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 <<

ข้อที่ 3. ขั้นตอนวิธีการสมัคร

3.1 ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่ลิ๊งค์นี้ —> Download

3.2 กรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมลง “ลายมือชื่อยินยอมจากผู้ปกครอง และ ผู้บริหารสถานศึกษารับรอง”

3.3 ชำระค่าสมัครสอบ คนละ 100 บาท >> โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยบูรพา

>> บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยบูรพา” เลขที่บัญชี 386-1-00442-9

 

ข้อที่ 4 การส่งเอกสารการสมัครสอบคัดเลือก

4.1 ส่งเอกสารข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบ Google form ที่ลิ๊งค์นี้ —> ส่งเอกสารการสมัคร

โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ใบสมัครสอบคัดเลือก >> กรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมลง “ลายมือชื่อยินยอมจากผู้ปกครอง และผู้บริหารสถานศึกษารับรอง” << จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ >> พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง<<
3) สลิป หลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร (ค่าสมัคร 100 บาท)

***สำหรับการโอนเงินที่เป็นรายคน หรือแบบกลุ่ม*** โปรดระบุ ดังนี้
3.1) การโอนแบบรายคน ให้ระบุ “ชื่อ-นามสกุล และ เบอร์โทรศัพท์ ” ของผู้สมัครให้ชัดเจน
3.2) การโอนเงินแบบกลุ่ม ให้ระบุ “จำนวนผู้สมัคร และชื่อโรงเรียน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของผู้โอน” ให้ชัดเจน
4.2 การส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ 4.1 ตัวจริง ให้นำมาส่งในวันสอบ (ส่งหลักฐานไม่ครบถ้วน ขอตัดสิทธิในการสอบ)

 

ข้อที่ 5 ติดต่อสอบถาม

ศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 5 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2
ติดต่อโทรศัพท์ 0 3810 2363 ต่อ 107 >>ประสาน ว่าที่ ร.อ.จิรเมธ จุลวิเชียร (โทร.08 9095 0626)<<
E-mail: geolympic.buu@gmail.com
Website: https://geo.buu.ac.th/igeo/
Line Official: @273hnghl
Facebook: ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกภาคตะวันออก

-----------------------


 

 

th