คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

แนะนำหน่วยงาน

หน้าแรก >> แนะนำหน่วยงาน

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี จุดเริ่มต้นก่อเกิดจากครั้งที่ยังมีสถานะเป็นภาควิชาภูมิศาสตร์ภายใต้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เริ่มเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องตามความต้องการของ ผู้ประกอบการเรื่อยมา การจัดตั้งคณะครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศในสาขา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ของภาคตะวันออก อันเนื่องมาจากสาขาภูมิสารสนเทศเป็นสาขาขาดแคลน จาก ๑๖ สาขา ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาปี ๒๕๔๖ โดยมีสาขาขาดแคลนอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์ในเครือข่ายสาขา Remote Sensing & GIS และเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ นอกจากนี้ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ยังมีสาขาที่มีความจำเป็นในการพัฒนาประเทศ เช่น ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำรวจและผังเมือง ตลอดจนสาขาวิชาที่มีการบูรณาการระหว่างสารสนเทศต่าง ๆ

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้กำหนดขอบเขตเครือข่ายฯ ทั้งหมด ๒๐ เครือข่าย โดยภาควิชาภูมิศาสตร์ มีสาขา Remote Sensing & GIS และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ อยู่ในเครือข่ายที่ ๔ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการป้องกันประเทศ เครือข่ายที่ ๖ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความก้าวหน้าทางการเกษตร เครือข่ายที่ ๙ เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ และเครือข่ายที่ ๑๔ เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ดังนั้นการยกฐานะภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโครงการจัดตั้ง คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีของมหาวิทยาลัยบูรพา อันเนื่องมาจากศาสตร์ของภาควิชา มีการเปลี่ยนแปลงตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ ทำให้ต้องมีความหลากหลายทางวิชาการและวิชาชีพทางภูมิสารสนเทศ ซึ่งต้องพัฒนาให้ทันความก้าวหน้าของโลกปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดการบูรณาการและพัฒนาการด้านเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์สำหรับโลกอนาคต จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการในด้านภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๗ ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ และเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม จึงมีความจำเป็นที่จะยกระดับภาควิชาภูมิศาสตร์ขึ้นเป็นคณะวิชาใหม่ในชื่อ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

จากการที่รัฐบาลได้กำหนดโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเร่งด่วนระยะที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๗ และเร่งด่วนระยะที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๒ และกำหนดให้จังหวัดชลบุรี เป็นเมืองพัฒนาหลัก และให้จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเมืองพัฒนารอง นับเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศทำให้มหาวิทยาลัยบูรพามีบทบาทสำคัญยิ่งในการตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในภาคตะวันออก และด้วยทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมนี้ ทำให้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐที่สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคตะวันออก และมีศักยภาพเพียงพอที่จะขยายการให้บริการวิชาการสู่ระดับประเทศ อันส่งผลถึงการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยในยุคการค้าเสรี ทั้งนี้ การยกระดับภาควิชาฯ ให้เป็นคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ จะสามารถสื่อสารคุณภาพและศักยภาพ ทั้งการตอบสนองผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตได้โดยตรงและชัดเจน อีกทั้งช่วยผลักดันสู่ความเป็นเลิศทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ และการสร้างจุดเด่นทางวิชาการ อันนำมาซึ่งชื่อเสียงและช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับมหาวิทยาลัยบูรพาได้ในที่สุด

ด้วยเหตุนี้ การยกระดับภาควิชาภูมิศาสตร์ ขึ้นเป็น คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ จะช่วยในการสื่อสารกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตได้โดยตรง รวมทั้งทำให้มีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้านภูมิสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาการวิจัยสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ตลอดจนให้การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอย่างแพร่หลายมากขึ้น

th