คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ยุทธศาสตร์องค์กร

หน้าแรก >> แนะนำหน่วยงาน >> ยุทธศาสตร์องค์กร


ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์ตามมาตรฐานคุณวุฒิ


ยุทธศาสตร์ที่ 2 การถ่ายทอดผลงานวิจัยและบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective)
2.1 ผลิตผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์สู่ฐานข้อมูลงานวิจัยระดับสากล
2.2 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และทรพัยากรมนุษย์ในพื้นที่ภาคตะวันออก


ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์โดดเด่นด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective): คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์มีบทบาทและเป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างกว้างขวาง

th