คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

บุคลากร

ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร

ประธานคณะกรรมการบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ระโหฐาน

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

นายสรสิทธิ์ เภตรา

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ผศ.พิชิตพร ผลเกิดดี

กรรมการ

ดร.ปัทมา พอดี

กรรมการ

อาจารย์วุฒิชัย แก้วแหวน

กรรมการ

อาจารย์กฤษณะ อิ่มสวาสดิ์

กรรมการ

อาจารย์ภาสิรี ยงศิริ

กรรมการ

ดร.ปัทมา พอดี

เลขานุการ

ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร

คณบดี

ดร.ปัทมา พอดี

รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ

อาจารย์วุฒิชัย แก้วแหวน

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

ผศ.พิชิตพร ผลเกิดดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

ว่าที่ร้อยเอกจิรเมธ จุลวิเชียร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและสหกิจศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ปริญ หล่อพิทยากร

คุณวุฒิ

กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์)มหาวิทยาลัยบูรพา
วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Ph.D. (Environmental Science)
M.Sc. (Physical Oceanography)
B.Ed. (Physics)

ความเชี่ยวชาญ

สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ ภูมิอากาศวิทยา และแบบจำลองคณิตศาสตร์

งานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.ณรงค์ พลีรักษ์

คุณวุฒิ

บธ.บ.(การตลาด) สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
Ph.D.(Geoinformatics), University of Salzburg, AustriaPh.D. (Geoinformatics)

ความเชี่ยวชาญ

การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการเกษตรApplications of geoinformation technology in tourism, community, environment and agriculture

งานวิจัย

1. ณรงค์ พลีรักษ์ กฤษณะ อิ่มสวาสดิ์ ภาสิรี ยงศิริ และพิชิตพร ผลเกิดดี. (2561). การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร,ในการวิเคราะห์การกระจายตัวของร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี. วารสารวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี, 26(6), 931-942.
2. พรรณิภา อนุรักษากรกุล ณรงค์ พลีรักษ์ กฤษณะ อิ่มสวาสดิ์ และภาสิรี ยงศิริ. (2559.) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินในการลงทุนปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดชลบุรี. MFU Connexion, 5(1), 108-145.
3. ณรงค์ พลีรักษ์. 2559. การประเมินความเหมาะสมเชิงพื้นที่ในการเพาะปลูกยางพาราของจังหวัดระยองด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ. วารสารเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา, 1(1), 27-35.
4. สุเมธ สายสมุทร ณรงค์ พลีรักษ์ สุพรรณ กาญจนสุธรรม และแก้ว นวลฉวี. 2559. การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดจันทบุรีและตราด โดยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 35(1), 39-47.
5. โสภาวดี โชติกลาง ณรงค์ พลีรักษ์ แก้ว นวลฉวี และนฤมล อินทรวิเชียร. 2558. เว็บแมพเซอร์วิสสำหรับการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก: ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร, 10(1), 54-64. แหล่งทุน-งบประมาณแผ่นดิน.
6. พิชณะ คงยั่งยืน ณรงค์ พลีรักษ์ สุพรรณ กาญจนสุธรรม และแก้ว นวลฉวี. 2559. การติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกยางพาราในจังหวัดจันทบุรี: หลักการการวิเคราะห์เชิงวัตถุภาพและแบบจำลอง CA-MARKOV. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร, 10(1), 96-107.
7. กฤษณะ อิ่มสวาสดิ์ และณรงค์ พลีรักษ์. 2558. การติดตามพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดชลบุรี. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (สสสท.), 16(1), 18-27.
8. ณรงค์ พลีรักษ์. 2557. การท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก. วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย, 9(2), 3-15.
9. ณรงค์ พลีรักษ์. 2556. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อจัดการการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดชลบุรี. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., 36(2), 235-248. 1. Pleerux, N., Imsawas, K, Yongsiri, P. and Pholgerddee, P. (2017). Density of Liquor Stores around Higher Education Institutes in Muang District, Chon Buri Province, Thailand. The 5th APSAAR‐TSAS 2017, May 31‐June 3, 2017, Taipei, Taiwan.
2. Anuruksakornkul, P. and Pleerux, N. (2017). Marketing Model for Creative Tourism Development in Eastern Areas of Thailand: Case Study Chanthaburi Province. International Conference for Business and Economics, June 20-23, 2017, Ca’ Foscari University, Venice, Italy.
3. Anuruksakornkul, P., Pleerux, N., Imsawas, K. and Yongsiri, P., Financial analysis of rubber production and changes of rubber planting areas in Eastern Thailand. The 40th Annual Conference of FAEA, November 20-21, 2015. Hanoi, Vietnam.
5. Pleerux, N., 2015. Risk Assessment of Agricultural Areas in Chon Buri, Thailand: A Composite Index on Sub-District Level. Journal for Geographic Information Science, 1(2015), 635-642.
6. Pleerux, N., 2013. Assessment of Agricultural Vulnerability Index: A case study in Thailand. The 34th Asian Association on Remote Sensing 2005 (ACRS2013), October 20-25, 2013. Bali, Indonesia.

อาจารย์

อาจารย์ ภาสิรี ยงศิริ

คุณวุฒิ

 • ปริญญาตรี (วท.บ. วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีอัญมณี คณะวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปริญญาโท (วท.ม. เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • B.Sc(Materials science, gem technology) Burapha University
 • M.Sc(Geo-informatics) Burapha University

ความเชี่ยวชาญ

 • ภูมิศาสตร์กายภาพ
 • ภูมิศาสตร์เมือง
 • การสํารวจทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • Physical geography
 • Urban Geography
 • Resource and environmental survey
 • Geographic information system

งานวิจัย

 • โครงการการจัดการการปลูกพืชเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก: จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด.
 • การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและประเมินศักยภาพและขีดความสามารถรองรับคุณภาพน้ำผิวดินในพื้นที่ชุมชนเมืองและอุตสาหกรรมภาคตะวันออก.
 • การพัฒนาระบบการจําลองการแพร่กระจายของคลอโรฟิลล์ในทะเลจีนใต้ โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือบนโปรแกรมตารางคํานวณ
 • การพัฒนาต้นแบบระบบอ่านข้อมูลระยะไกลเพื่อจัดทำเซนเซอร์เว็บสำหรับข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำในมหาวิทยาลัยบูรพา
 • Economic crop management project in the eastern provinces: Chon Buri, Rayong, Chanthaburi and Trat.
 • Environmental quality examination and assessment of potential and capacity to support surface water quality in urban and industrial areas in the eastern region.
 • Development of the simulation system for the distribution of chlorophyll in the South China Sea By applying the tool on the calculation table program
 • Development of a prototype of a remote data reading system for web sensor development for water quality data in Burapha University

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

อาจารย์พิชิตพร ผลเกิดดี

คุณวุฒิ

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย

ผู้ช่วยศาตราจารย์

ผศ.ดร.ภัทราพร สร้อยทอง

คุณวุฒิ

วท.บ.(ภูมิศาสตร์)มศว. บางแสน

ผ.ม.(การวางผังเมืองและสิ่งแวดล้อม)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Ph.D.(Urban Environment Management)สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ความเชี่ยวชาญ

ภูมิศาสตร์เมือง ผังเมือง

งานวิจัย

อาจารย์

ผศ.ดร.รุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์

คุณวุฒิ

 • วท.บ.(แผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์)มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วท.ม.(เทคโนโลยีภูมิศาสตร์)มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์
 • B.Sc(Geo-informatics) Burapha University
 • M.Sc(Geo-informatics) Burapha University
 • Doctor of Philosophy (Ph.D.) Organization Development and Human Capability Management

ความเชี่ยวชาญ

การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนองค์กรธุรกิจ และการวิจัยเชิงคุณภาพ

Application of geo-informatics technology for business organization planning. And qualitative research.

งานวิจัย

 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในการเลือกใช้ บริการโฮสเทล (Hostel) ในเขตกรุงเทพมหานคร,
 • ผลกระทบของธุรกิจโรงแรม จากการผันแปรสภาพภูมิอากาศบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย โดยบูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและแบบจำลองพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ
 • การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวางแผนการเลือกทำเลที่ตั้งหมู่บ้านจัดสรร ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริเวณอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 • ปัจจัยที่ใช้ในการวางแผนองค์การธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้านการเลือกทำเลที่ตั้งหมู่บ้านจัดสรรยุคใหม่
 • Factors related to the decision of foreign tourists In choosing to use the hostel in Bangkok
 • The impact of the hotel business From climate change in the eastern seaboard of Thailand By integrating geospatial technology and disaster risk model
 • Application of geo-informatics technology in planning the selection of housing locations Of real estate business In Mueang Chon Buri District Chonburi province
 • Factors used in the planning of the real estate business organization in choosing the location of the new housing estate

รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ

อาจารย์ ดร.ปัทมา พอดี

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก (วศ.ด. วิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท(วท.ม. เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) ม.บูรพา

ปริญญาตรี (วท.บ. ภูมิศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) ม.บูรพา

Ph.D. (Geomatic Engineering)

ความเชี่ยวชาญ

การสำรวจระยะไกลขั้นสูง การประยุกต์เทคโนโลยี SAR InSAR ด้านการจัดการภัยพิบัติ การประยุกต์เทคนิค InSAR ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวโลกAdvanced Remote sensing
SAR InSAR Applications
Disaster monitoring, Land deformation using InSAR Techniques.

งานวิจัย

Phodee P., I. Trisirisatayawong & A. Aobpaet, 2015, Co-seismic and Post-seismic Displacement of 2011 Mw 6.8 of Tarlay Earthquake, Myanmar using InSAR Techniques. Engineering Journal, 19(2), 157-168.

 

Phodee P. & A. Aobpaet, 2012, Preliminary Results of Post-Seismic Displacement of 2011 Mw 6.8 Tarlay Earthquake, Myanmar using Time-series InSAR Techniques. Proceedings of the 33rd Asian Conference on Remote Sensing, Pattaya, Thailand.

 

ปัทมา พอดี. (2557). การประเมินศักยภาพของเทคนิค Time-Series InSAR เพื่อศึกษาการ เคลื่อนตัวของรอยเลื่อนมีพลังขนาดเล็กในประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต, คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปัทมา พอดี, อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ และอนุเผ่า อบแพทย์. (2557). การตรวจวัดการเคลื่อนตัวของ เปลือกโลกหลังแผ่นดินไหว Tarlay ขนาด Mw 6.8 ปี 2011 ด้วยเทคนิค Time-Series InSAR. วารสารสมาคมสารวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย, 15(1).

ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ Geodetic Earth Observation Technologies for Thailand : Environmental Change Detection and Investigation – towards a Sea Offensive Next Generation (SONG) (ทุนจากสหภาพยุโรป) 2554-2556. http://www.sv.eng.chula.ac.th/GEO2TECDISONG/Index.html

อาจารย์

อาจารย์ ดร.นฤมล อินทรวิเชียร

คุณวุฒิ

วท.บ.(ภูมิศาสตร์)มหาวิทยาลัยบูรพา
อ.ม.(ภูมิศาสตร์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ด.(ภูมิสารสนเทศ)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความเชี่ยวชาญ

การสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

งานวิจัย

คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

อาจารย์ ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร

คุณวุฒิ

PhD (Geosciences, Ressources Naturelles et Environnement) from Paris Sorbonne – Pierre et Marie Curie Universite (UPMC), Institut des Sciences de la Terre de Paris, Paris France.

Cert. GIS and Hydrological Modeling, UNESCO-IHE, Delft, Netherlands.

M.Sc. Appropriate Technology for Resources and Environmental Development, Fac.Environment and Resource Studies, Mahidol University, Thailand.

B.Sc. Environmental Science, Fac.Science, Suan Dusit University , Thailand.

ความเชี่ยวชาญ

การสำรวจข้อมูลระยะไกล ข้อมูลดาวเทียม ข้อมูลจากหุ่นยนต์อากาศยาน (Earth Observation Satellite and Drone) ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (Geoinformation Science for Natural Resoure and Environmental Development) วิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data Sciences)

งานวิจัย

ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดปทุมธานี (ที่ปรึกษาโครงการด้านระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) แหล่งทุน: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี (2557)

 

หัวหน้าโครงการวิจัย

 • กฤษนัยน์ เจริญจิตร (หัวหน้าโครงการ), 2559.การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวบนหุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก เพื่อสำรวจและจัดทำแผนที่หญ้าทะเลและทรัพยากรชายฝั่ง บริเวณหาดหยงหลำและเกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม. แหล่งทุน: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (กำลังดำเนินงาน)
 • กฤษนัยน์ เจริญจิตร (หัวหน้าโครงการ), 2559. การศึกษาเชิงพื้นที่เกี่ยวกับผลกระทบของสภาวะภูมิอากาศและระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงต่อความชุกชุมและความหลากหลายทางชีวภาพของกุ้งเคยบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย. แหล่งทุน: สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน).
 • โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริษัทเชฟรอน ประเทศไทย (2556) แหล่งทุน: บริษัทเชฟรอน ประเทศไทย

 

ผู้ร่วมวิจัย

 • การสร้างแผนที ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน ในอุตสาหกรรมสวนยางพาราและยูคาลิปตัสภาคตะวันออก ประเทศไทย (Carbon Storage Mapping of Para Rubber and Eucalyptus Plantations : Eastern Region Thailand ). (2556) แหล่งทุน: สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.)
 • การสร้างแผนที่แหล่งเชื้อเพลิงเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดไฟในป่าพรุควนเคร็ง (Fuel Source Mapping for Fire Risk Assessment in Kuan Kreng Swamp Forest). (2556) แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • โครงการตรวจสอบสถานภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่หนึ่ง (2553) แหล่งทุน: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • โครงการประยุกต์เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดลำดับความสำคัญต่อการบริหารจัดการขุดลอกตะกอนของอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก – กลาง ของประทศไทย (2553) แหล่งทุน: กรมชลประทาน
 • โครงการศึกษาผลกระทบของตะกอนที่มีต่ออ่างเก็บน้ำ : กรณีศึกษา อ่างเก็บน้ำ บังพวน อ.สระใคร จ.หนองคาย , อ่างเก็บน้ำ ห้วยป่าแดง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ , อ่างเก็บน้ำ ห้วยเตย อ.เสิงสราง จ.นครราชสีมา , อ่างเก็บน้ำ ห้วยสำนักไม้เต็ง อ.เมือง จ.ราชบุรี , อ่างเก็บน้ำ บางวาด อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต (2552) แหล่งทุน: กรมชลประทาน

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. Charoenjit, K., Zuddas, P., Allemand, P., Pattanakiat, S., Pachana, K., Estimation of biomass and carbon stock in para rubber plantations using object-based classification from thaichote satellite data in eastern thailand. J. Appl. Remote Sens. 0001;9(1):096072. doi:10.1117/1.JRS.9.096072.
 2. Pattanakiat, S., Chatpanyacharoen, W., Charoenjit, K., Title “Integrating Vegetation and Physical Indices with Satellite Imageries for Carbon Storage Estimation in Forest Plantation of Thailand” , (p.23-29). , Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand. , year 13. , vol.1.
 3. Charoenjit, K., Zuddas, P., Allemand, P., “Estimation of Natural Carbon sequestration in Eastern Thailand: preliminary results”, Volume 7, Pages 1-964 (2013), Proceedings of the Fourteenth International Symposium on Water-Rock Interaction, WRI 14 Palais des Papes, Avignon, France 9–14 June 2013.
 4. Charoenjit, K., Zuddas, P., Allemand, P., “Estimation of Carbon Storage in Para rubber plantation Using Thaichote and Object based image analysis: Eastern Thailande” 33rd Asian Conference On Remote Sensing 2012 (E-proceeding).
 5. Pattanakiat, S., Charoenjit, K., Khamthong, K., Third International Conference on GIT4NDM 2010 (Eproceeding), Title “Integrating disaster risk assessment with watershed management in borkaew watershed, chiang mai, Thailand”, Asian Institute of Technology (AIT)
 6. Charoenjit , K., Pattanakiat, S. International Education Conference of Geo-Informatics and SpaceTechnology 2008 , Title “Application of CA-Markov and Social Models for Land Use Prediction in Central Petchaburi Watershed , Thailand.” Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization) – GISTDA

อาจารย์

อาจารย์ กฤษณะ อิ่มสวาสดิ์

คุณวุฒิ

วท.บ.(เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ)มหาวิทยาลัยบูรพา
วท.ม.(เทคโนโลยีภูมิศาสตร์)มหาวิทยาลัยบูรพา

ความเชี่ยวชาญ

อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง การสำรวจระยะไกล

งานวิจัย

2557    ชื่อโครงการ/งาน : โครงการ “การจัดการการปลูกพืชเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก: จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด”

เจ้าของโครงการ/งาน (หน่วยงาน/ประเทศ) : สกว.

 

2556    ชื่อโครงการ/งาน : โครงการจัดทำแผนจำลองผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย

เจ้าของโครงการ/งาน (หน่วยงาน/ประเทศ) : กรมการท่องเที่ยว

อาจารย์

อาจารย์ ภูริต มีพร้อม

คุณวุฒิ

 • วท.บ.(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วท.ม.(เทคโนโลยีภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 • B.Sc(Geography) Burapha University
 • M.Sc(Geo-informatics) Burapha University

 

ความเชี่ยวชาญ

 • การสำรวจภูมิประเทศ การสำรวจระยะไกลและการประยุกต์
 • Ground surveying
 • Global Navigation Satellite System (GNSS)

งานวิจัย

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ วุฒิชัย แก้วแหวน

คุณวุฒิ

วท.บ.(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

วท.ม.(เทคโนโลยีภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

B.Sc(Geography) Burapha University

M.Sc.(Geography) Burapha University

ความเชี่ยวชาญ

ภูมิสารสนเทศศาสตร์

การทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ระบบระบุพิกัดบนพื้นโลก (GNSS)

ระบบฐานข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ (Geo-Database)

Geo-informatics

Tax mapping and property registration

Global Navigation Satellite System (GNSS)

Geo-Database

งานวิจัย

 • Landscape ecology and epidemiology of malaria associated with rubber plantations in Thailand: Integrated approaches to malaria ecotoping
 • Thailand momentum on policy and practice in local Legislation on dengue vector control
 • Malaria-associated rubber plantations in Thailand
 • โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดชลบุรี
 • การประยุกต์ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่การติดเชื้อมาลาเรียในอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
 • การประยุกต์กล้องถ่ายภาพความร้อนเพื่อประมาณประชากรลิง บริเวณเขาสามมุข จังหวัดชลบุรี
 • การประยุกต์ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่การกระจายการแพร่พันธุ์ของพาหะนำโรคไข้เลือดออกจากเขตเมืองสู่ชนบทในแต่ละช่วงเวลาและผลกระทบของการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมระดับครัวเรือนต่อแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพาหะไข้เลือดออกจังหวัดตราด
 • การประยุกต์ภูมิสารสนเทศศาสตร์กับเทคโนโลยี Internet of Things เพื่อพัฒนาระบบระบุตำแหน่งโดยใช้เทคโนโลยีรหัส Quick Response
 • โครงการจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่ภาษี) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี หมู่ที่ 5, 7, 10 รวม 3 หมู่บ้าน
 • โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในเขตองค์การบริหารตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ประจำปี 2559
 • Landscape ecology and epidemiology of malaria associated with rubber plantations in Thailand: Integrated approaches to malaria ecotoping
 • Thailand momentum on policy and practice in local Legislation on dengue vector control
 • Malaria-associated rubber plantations in Thailand
 • Integrated Water Resources Management and Development Plan, Chonburi province
 • Application of geo-informatics to analyze malaria infection areas in Bo Rai district, Trat province
 • Application of thermal imaging cameras to estimate monkey population Khao Sammuk area, Chonburi province
 • Application of geo-informatics to analyze areas of distribution, propagation of dengue carriers from urban areas to rural areas in each period and the effect of household environmental cleaning on breeding sites of dengue mosquito vectors in Trat province.
 • Application of Geo-Informatics with Internet of Things technology to develop positioning systems using Quick Response code technology
 • Project to hire consultants to improve the efficiency of tax maps and property registration in Tha Kham Municipality, Bang Pakong District, Chachoengsao Province
 • Project to create or update the map data, tax and property registration (tax map) in Tha Bun Subdistrict Administrative Organization Area, there are 5, 7, 10 villages, including 3 villages.
 • Improvement project for increasing efficiency of tax maps and property registration In the administrative area of Pluak Daeng Subdistrict, Pluak Daeng District, Rayong Province, year 2016

อาจารย์

อาจารย์ภาณุพงศ์ บรรเทาทุกข์

คุณวุฒิ

 • วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วท.ม. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • B.Sc(Geography) Burapha University
 • M.Sc(Geography) Chiang Mai University

ความเชี่ยวชาญ

 • การใช้ที่ดิน
 • ภูมิศาสตร์การเกษตร
 • การสำรวจโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ
 • Land use
 • Geography of Agricultural
 • Photogrammetry

งานวิจัย

 • รูปแบบการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรและระบบการผลิตปาล์มน้ำมัน: กรณีศึกษาตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
 • รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในจังหวัดชลบุรี: กรณีศึกษา เทศบาลบ้านสวน
 • การอ่านแผนที่และแปลภาพถ่ายทางอากาศ
 • รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในจังหวัดชลบุรี: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชลบุรี เทศบาลเมืองบ้านสวนและเทศบาลตำบลบางทราย
 • Land use patterns for agriculture and oil palm production systems: a case study of Khlong Plu Sub-district Nong Yai District Chonburi province
 • Model and land price changes in Chonburi province: case study of Ban Suan Municipality
 • Reading maps and classification aerial photos
 • Model and land price changes in Chonburi Province: a case study of Chonburi Municipality Municipality, Ban Suan and Bang Sai Municipality

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.ณรงค์ พลีรักษ์

คุณวุฒิ

บธ.บ.(การตลาด) สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
Ph.D.(Geoinformatics), University of Salzburg, AustriaPh.D. (Geoinformatics)

ความเชี่ยวชาญ

การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการเกษตรApplications of geoinformation technology in tourism, community, environment and agriculture

งานวิจัย

1. ณรงค์ พลีรักษ์ กฤษณะ อิ่มสวาสดิ์ ภาสิรี ยงศิริ และพิชิตพร ผลเกิดดี. (2561). การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร,ในการวิเคราะห์การกระจายตัวของร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี. วารสารวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี, 26(6), 931-942.
2. พรรณิภา อนุรักษากรกุล ณรงค์ พลีรักษ์ กฤษณะ อิ่มสวาสดิ์ และภาสิรี ยงศิริ. (2559.) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินในการลงทุนปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดชลบุรี. MFU Connexion, 5(1), 108-145.
3. ณรงค์ พลีรักษ์. 2559. การประเมินความเหมาะสมเชิงพื้นที่ในการเพาะปลูกยางพาราของจังหวัดระยองด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ. วารสารเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา, 1(1), 27-35.
4. สุเมธ สายสมุทร ณรงค์ พลีรักษ์ สุพรรณ กาญจนสุธรรม และแก้ว นวลฉวี. 2559. การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดจันทบุรีและตราด โดยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 35(1), 39-47.
5. โสภาวดี โชติกลาง ณรงค์ พลีรักษ์ แก้ว นวลฉวี และนฤมล อินทรวิเชียร. 2558. เว็บแมพเซอร์วิสสำหรับการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก: ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร, 10(1), 54-64. แหล่งทุน-งบประมาณแผ่นดิน.
6. พิชณะ คงยั่งยืน ณรงค์ พลีรักษ์ สุพรรณ กาญจนสุธรรม และแก้ว นวลฉวี. 2559. การติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกยางพาราในจังหวัดจันทบุรี: หลักการการวิเคราะห์เชิงวัตถุภาพและแบบจำลอง CA-MARKOV. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร, 10(1), 96-107.
7. กฤษณะ อิ่มสวาสดิ์ และณรงค์ พลีรักษ์. 2558. การติดตามพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดชลบุรี. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (สสสท.), 16(1), 18-27.
8. ณรงค์ พลีรักษ์. 2557. การท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก. วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย, 9(2), 3-15.
9. ณรงค์ พลีรักษ์. 2556. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อจัดการการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดชลบุรี. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., 36(2), 235-248. 1. Pleerux, N., Imsawas, K, Yongsiri, P. and Pholgerddee, P. (2017). Density of Liquor Stores around Higher Education Institutes in Muang District, Chon Buri Province, Thailand. The 5th APSAAR‐TSAS 2017, May 31‐June 3, 2017, Taipei, Taiwan.
2. Anuruksakornkul, P. and Pleerux, N. (2017). Marketing Model for Creative Tourism Development in Eastern Areas of Thailand: Case Study Chanthaburi Province. International Conference for Business and Economics, June 20-23, 2017, Ca’ Foscari University, Venice, Italy.
3. Anuruksakornkul, P., Pleerux, N., Imsawas, K. and Yongsiri, P., Financial analysis of rubber production and changes of rubber planting areas in Eastern Thailand. The 40th Annual Conference of FAEA, November 20-21, 2015. Hanoi, Vietnam.
5. Pleerux, N., 2015. Risk Assessment of Agricultural Areas in Chon Buri, Thailand: A Composite Index on Sub-District Level. Journal for Geographic Information Science, 1(2015), 635-642.
6. Pleerux, N., 2013. Assessment of Agricultural Vulnerability Index: A case study in Thailand. The 34th Asian Association on Remote Sensing 2005 (ACRS2013), October 20-25, 2013. Bali, Indonesia.

ผู้ช่วยศาตราจารย์

ผศ.ดร.ภัทราพร สร้อยทอง

คุณวุฒิ

วท.บ.(ภูมิศาสตร์)มศว. บางแสน

ผ.ม.(การวางผังเมืองและสิ่งแวดล้อม)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Ph.D.(Urban Environment Management)สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ความเชี่ยวชาญ

ภูมิศาสตร์เมือง ผังเมือง

งานวิจัย

ว่าที่ ร.อ. จิรเมธ จุลวิเชียร

jiramatech@buu.ac.th 2328 ต่อ 102

นางสาวมินทร์ลดา รัตนกุล

minlada@go.buu.ac.th 2328 ต่อ102

นางวรัญญา ชนะสงคราม

waranya@buu.acth 2328 ต่อ 106

นางสาวธนิษตา ไทยเกิดศรี

tanista.t@buu.ac.th 2328 ต่อ 104

นางสาว สุพิชชา เสมอกิจ

supitcha@buu.ac.th 2328 ต่อ 104

นางสาววัลย์ลิดา ไข่มุกข์

wanlida@buu.ac.th 2328 ต่อ 105

นางสาวสัมปตี สงวนพวก

sampatee@buu.ac.th 2328 ต่อ 104

นายดาวุฒิ กาลาเอส

dawut@buu.ac.th 2328 ต่อ 107

นายปรีชา บุญขาว

preechap@buu.ac.th 2328 ต่อ 103

นายอรรถวุฒิ นารถกุลพัฒน์

attawut@buu.ac.th 2328

นาย ชาญวิทย์ เร่งพัฒนพิบูล

chanwit@buu.ac.th 2328 ต่อ 106

นางสาววัชรา นาวีพงษ์ผจญ

watchare@buu.ac.th 2328 ต่อ 106

นายพีรพันธ์ ด้วงเหม็น

peerapran@buu.ac.th 2328
th