คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.
หน้าแรก >> แนะนำหน่วยงาน >> ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจ ค่านิยม

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจ ค่านิยม

ปรัชญา

สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นำสังคม

ปณิธาน

1. ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา ใฝ่หาความรู้และคุณธรรม

2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

3. เป็นที่พึ่งทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ชี้นำแนวทางการพัฒนาแก่สังคม โดยเฉพาะภาคตะวันออก

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันหลักในการผลิตบุคลากรที่มีมาตรฐานตามคุณวุฒิ และผลิตองค์ความรู้ก้าวหน้าเพื่อตอบสนองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

The main institute to produce qualified personnel and produce advanced knowledge to meet the needs of the Eastern Special Development Zone (EEC)

อัตลักษณ์

ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อชุมชน

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน

2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ก้าวหน้าสู่เชิงพาณิชย์ให้กับประเทศ

3. ส่งเสริม สนับสนุน คน ชุมชน ให้เข้มแข็ง และธำรงไว้ชึ่งศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

5. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยม (Core Value) “GIS” “ภูมิสารสนเทศสร้างสรรค์สังคม”

G: Geoinformatics = ภูมิสารสนเทศศาสตร์

I: Innovation = การสร้างสรรค์

S: Social = สังคม

th