คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ตรวจวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกหลังแผ่นดินไหว Tarlay ขนาด Mw 6.8 ปี 2011 ด้วยเทคนิค Time-Series inSARCoseismic and Postseismic Displacement of 2011 Mw 6.8 Tarlay Earthquake, Myanmar using InSAR Techniques and Inversion Analysis

ความเหมาะสมของที่ดินและการประเมินพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังด้วยข้อมูล ภาพถ่ายจาก ดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์.

th